Javne Nabavke

O D L U K A O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE “SINGLE TENDER” PREMA “PRAG PRAVILIMA

 Nabavka IT Opreme

Referentni broj: RORS-22/TERRA/01

 

1.) Predmet javne nabavke: Nabavka IT Opreme

2.) Vrsta postupka javne nabavke:Single Tender” 

3.) Okvirni datumi u kojima će se sprovesti pojedinačne faze postupka javne nabavke su:

 

Objava poziva za podnošenje ponuda Poziv za podnošenje ponuda će biti objavljen na veb stranici http://www.romania-serbia.net/?page_id=232&lang=en_GB  i na internet stranici naručioca.
Rok za podnošenje i otvaranje ponuda Rok za podnošenje ponuda je 14.09.2017. u 14.00h Ponude će se otvarati 18.09.2017. u 12.00h.
Stručna ocena ponuda Stručna ocena ponuda i sastavljanje pismenog izveštaja o stručnoj oceni ponuda u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.
Rok za donošenje odluke o  dodeli ugovora Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 5 radnih dana od dana otvaranja ponuda.

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

DEO A Informacije za ponuđača (2)

Deo B Formular za podnošenje tendera tehnička finansijska ponuda Supply (5)

Evalucioni izveštaj (6)