Javne Nabavke

 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12), директор Народног музеја Кикинда доноси

 

О Д Л У К У  О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Услуге кетеринга и смештаја ЈН Бр. 1/2018

 

1.) Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

 

Партија 1: Услуге кетеринга за излагаче у галерији Тера и музеју Тера, пословне партнере  и сараднике  (55300000-3 Услуге ресторана и услуге послуживања храном)

Партија 2: Смештај на бази пуног пансиона за потребе 37. Интернационалног симпозијума Тера2018. (55000000-0  Услуге хотела, ресторана и трговине на мало)

2.) Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

3.) Процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог ПДВ: 1.300.000,00 динара

4.) Оквирни датуми у којима ће се спровести појединачне фазе поступка јавне набавке су:

Припрема конкурсне документације Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 7 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка.
Објава позива за подношење понуда Позив за подношење понуда ће бити објављен на порталу јавних набавки  и на интернет страници наручиоца.
Рок за подношење и отварање понуда Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објаве на порталу јавних набавки. Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда.
Стручна оцена понуда Стручна оцена понуда и састављање писменог извештаја о стручној оцени понуда у року од 3 дана од дана отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о  додели уговора Одлука о додели уговора  биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Рок за закључење уговора Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

5.) Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:  Средства за јавну набавку из тачке 3. ове одлуке обезбеђена су у буџету Центра за Ликовну и Примењену Уметнсот  ТЕРА, Кикинда за 2018. годину (1.300.000,00РСД): конто 423621 – угоститељске услуге.

 

Dokumenti za preuzimanje:
1. Konkursna dokumentacija Кетеринг Смештај 2018

2.  Poziv

3. odluka o dodeli ugovora

Центар за Ликовну и Примењену

                                                                                                               Уметнсот  ТЕРА, Кикинда

                                                мр Слободан Којић , директор