• 17/09/2021/

  • Depo Terra, Kikinda

Re-Org u depou Terra

Od septembra do decembra ove godine u depou Terra odvija se projekat “Reorganizacija i optimizacija prostora po Re-Org metodi” koji je finansiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.

Nakon 40 održanih vajarskih simpozijuma prikupljena je bogata kolekcija od preko 1.200 skulptura koje sa svakim umetničkim okupljanjem zahtevaju bolju organizaciju odlaganja i čuvanja umetnički radova – skulptura u terakoti. Zahvaljujući kontinuiranom sprovođenju projekta digitalizacije kao i katalogizacije skulptura iz kolekcije Muzeja Tera, stvoreni su uslovi za dalje unapređenje rada muzeja ali i staranja o kulturnom blagu kroz realizaciju ovakvog projekta koji predviđa odnosno omogućuje pravilno deponovanje i olakšanu manipulaciju skulptura unutar samog objekta depoa Tera.

RE-ORG je međunarodni edukativni projekat koji su 2011. godine inicirali UNESCO i ICCROM (The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) kako bi odgovorili na sve lošije uslove u depoima muzeja – kako u siromašnim, tako i u najrazvijenijim zemljama. ICCROM je po principu učenja kroz rad organizovao vebinar namenjen muzejskim profesionalcima koji žele da reše konkretan problem u svom depou. Kroz realizaciju projekta postiže se optimizacija smeštajnog prostora, odnosno uslovi za nesmetano organizovanje smeštaja i pravilno skladištenje novopristiglih radova. Postizanjem navedenog, uz dodatno dokumentovanje i reorganizaciju kolekcije, značajno se doprinosi i samoj zaštiti ove kulturne baštine. Pozitivne efekte će osetiti kako muzej i muzejski radnici, tako i šira publika – u reorganizovanom depou. Cilj je stvoriti uslove za nesmetani i bezbedni pristup predmetima, kreirajući nove mogućnosti za bolju vidljivost i komunikaciju samih deponovanih radova.

U realizaciji i implementaciji Re-Org metode učestvuju i svoj doprinos daju kako zaposleni u CLPU Terra, počevši od osnivača Simpozijuma Tera i direktora ustanove kulture CLPU Tera – Slobodana Kojića, višestruko nagrađivanog akademskog vajara i nekadašnjeg profesora na Fakultetu likovnih umetnosti sa Cetinja i na višoj pedagoškoj akademiji u Kikindi tako i spoljni saradnici predviđeni ovim projektom.

Koordinatorka projekta je kustos – istoričar umetnosti Verica Nemet iz ustanove kulture CLPU Terra, čiji je osnovni zadatak da planira, organizuje i rukovodi svim fazama i projektnim aktivnosti projektnog tima odnosno sastavnim segmentima realizacije samog projekta. Trenutno njen radni fokus je kontinuirana digitalizacija i katalogizacija zbirke skulptura Muzej Tera u okviru kojeg sprovodi ranije započet proces digitalizacije kulturnog nasleđa Republike Srbije.

Zajedno sa kooridnatorkom projekta Vericom Nemet na razvoju ideje, pisanju, implemantaciji, upravljanju i nadzoru na projektu radi i Aleksandar Lipovan, menadžer međunarodne i međusektorske saradnje u CLPU Tera. Zbog svog iskustva koordinatora kontinuiranog procesa procesa digitalizacije zbirke skulptura muzeja Tera kao i dugogodišnjeg poznavanja organizacionih metoda u okviru projektnog menadžmenta paralelno učestvuje u realizaciji svih radnih sastanka kao i sprovođenju plana rada, periodičnim i finalnim izveštavanjem.

Natalija Ćosić i Veljko Dzikić, viši konzervatori-preventivne konzervacije sastavni su deo tima, kao spoljni saradnici-CIK-a, odnosno stučni konsultanti na projektu. Njihov glavni zadatak jeste da vrše stručne usluge analize uslova čuvanja i odlaganja predmeta; potom da učestvuju u izradi plana reorganizacije; kroz plan razvoja modela i izrade akcionog plana implementacije;
Natalija Ćosić je arheolog i viši konzervator, sa završenim masterom iz preventivne konzervacije, a trenutno je na doktorskim studijama iz arheologije. Njen radni fokus su menadžment u konzervaciji, vrednosti kulturnog nasleđa, upravljanje arheološkim zbirkama, procena rizika i zaštita kulturnog nasleđa u kriznim situacijama. Natalija i Veljko predaju u okviru RE-ORG Srbija i RE-ORG SEE projekata, kao i u oblasti preventivne konzervacije za ustanove kulture i zaštite Srbije i regiona. Autori su brojnih radova iz arheologije i konzervacije.

Svoj doprinos u oblasti muzeološke prakse daće i Jelena Ciganović, spoljni saradnik i kustos – istoričar umetnosti i likovni pedagog. Kao kustoskinja-istoričarka umetnosti sa višegošnjim iskustvom u kreiranju, selekciji i prezentaciji umetničkih projakata njeno znanje biće od velike važnosti u interpretativnim fazama projekta. Jelena Ciganović i Verica Nemet sudelovaće udruženim snagama u implementaciji, stručnoj obradi muzejskog materijala u skladu sa RE ORG metodom a potom i periodičnim izveštajima o realizaciji projekta.

Unutrašnji konsultanti na projektu, Milan Ramaji i Ljubiša Nikolić – konzervatori-tehničari, (specijalista obučen za sprovođenje osnovnih postupaka konzervacije predmeta kulturne baštine), vrše nadzor nad tehnikom izlaganja i rukovođenja artefaktima kao i pripreme predmeta za izlaganje odnosno odlaganje. Milan Ramaji je zaposlen u CLPU Terra od osnivanja Internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti Tera sa višedecenijskim iskustvom u specifičnom postupku izrade skulpture u terakoti velikog formata, biće od velike pomoći u vidu sugestija prilikom uočavanja i evidentiranja potencijalnih artefakata koji trebaju tretman preventivne konzervacije.

Kako je prva sesija ReOrg programa bila predviđena za edukativne radionice i prezentaciji samog ReOrg programa, projektni tim CLPU Terra je pozvao predstavnike ostalih kulturnih ustanova koji bi stečeno znanje mogli implementirati u okviru svojih depoa. Narodni muzej u Kikindi predstavljao je Miloš Pušara, kustos istoričar, dok su predstavnici Istorijskog arhiva Kikinda morali otkazati prisustvo zbog pozitivnih testova na koronavirus. Kako se aktivnositi odvijaju u depou, nisu postojale mogućnosti za kvalitetan live streaming pa će svim zainteresovanim stranama nakon završetka svih radionica biti dostupan materijal.

Prezentacija i pres konferencija povodom realizacije projekta planirana je za decembar 2021.

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra